MŪSŲ ETIKOS KODEKSAS

PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMĖS

 • SĄŽININGUMO PRINCIPAS - Elgiamės dorai ir garbingai grupės ir jos darbuotojų atžvilgiu, nemeluojame ir neskleidžiame klaidinančios reklamos, gerbiame savo konkurentus, todėl netoleruojame neteisingų konkuravimo būdų, nekomunikuojame klaidinančios informacijos apie konkurentus ar jų vykdomą veiklą, palaikome atvirą ir sąžiningą konkurenciją.
 • ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS - Kiekvienas iš mūsų jaučiamės atsakingi už savo atliekamo darbo kokybę, todėl pavestas pareigas vykdome stropiai, efektyviai ir maksimaliai išnaudodami savo gebėjimus. Prisiimame asmeninę atsakomybę už savo sprendimų ir veiksmų pasekmes, todėl nežadame to, ko negalėsime įvykdyti, tačiau visomis išgalėmis siekiame ištesėti duotus pažadus ir įsipareigojimus. Suprantame, kad esame atsakingi už mums suteiktos informacijos tinkamą naudojimą bei konfidencialumą.
 • PAGARBOS PRINCIPAS - Mes suprantame ir pripažįstame, kad visi esame skirngi, todėl gerbiame ir saugome žmogaus teises ir laisves, netoleruojame žeminimo, priekabiavimo, smurto, įžeidinėjimų, jokių diskriminacijos formų, įskaitant, bet neapsiribojat diskriminacija dėl lyties, amžiaus, tautybės, socialinės, šeimyninės padėties, filosofinės pasaulėžiūros, religinių įsikinimų, politinių pažiūrų, rasės, lynės orientacijos, fizinės negalios ir (arba) kitų įstatymais bei teisės aktais saugomų žmogiškų savybių. Mes gerbiame Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, todėl, susidūrę su kitų asmenų vykdomais teisės pažeidimais, darome viską, kas būna, kad šie būtų nutraukti.
 • TEISINGUMO IR OBJEKTYVUMO PRINCIPAS - Savo veikloje siekiame būti objektyviais, priimti sprendimus, vadovaujantis aiškiais vernimo kriterijais ir sveiku protu, vengiant asmeniškumo, emocijų, atsižvelgiant į vadovų suformuotas užduos, taip pat kolegų nuomonę bei kitus objektyvius veiksnius.
 • NEPIKTNAUDŽIAVIMO SAVO PADĖTIMI PRINCIPAS - Priimdami sprendimus, mes vadovaujamės Grupės ir viešuoju interesu, nesinaudojame savo pareigomis bei įtaka gau neteisėtą finansinę ar kitokią naudą sau, savo artimiesiems ar kitiems su mumis susijusiems asmenims.
 • KONFIDENCIALUMO PRINCIPAS - Savo veikloje, susipažinę su informacija, kuri pagal įstatymą ir/ar Grupės įmonių patvirntą tvarką negali bū atskleista ir planama, mes užkriname informacijos konfidencialumą, jos neskelbiame, nesidaliname ir nenaudojame asmeniniams tikslams, atskirų trečiųjų asmenų ar jų grupių interesams tenkinti. Grupės viduje konfidenciali informacija atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina ir Grupės nustatyta tvarka.

MŪSŲ SANTYKIAI SU KLIENTAIS, TIEKĖJAIS, VERSLO PARTNERIAIS

 • MES VENGIAME INTERESŲ KONFLIKTŲ - Visi Grupės darbuotojai nedalyvauja sprendimuose ir nesiima veiklos, kuomet asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai galėtų susikirsti su Grupės interesais. Atsiradus interesų konflikto prielaidai arba įtariame, kad sprendimai buvo įtako interesų konflikto, nedelsiant imamės visų įmanomų priemonių jam pašalin bei informuojame savo tiesioginį vadovą.
 • MES NETEIKIAME IR NEPRIIMAME VERTINGŲ DOVANŲ - Mes atsisakome tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamų bei gaunamų dovanų, galinčių įtakoti mūsų sprendimus. Suprantame, kad galime priimti ir dovanoti tik simbolines, nedidelės vertės reprezentacines dovanas, atitinkančias įprastą verslo praktiką. Mūsų Grupės darbuotojai gali priim kviemus į su veikla susijusius priėmimus, kultūrinius renginius ar vaišes, jeigu tai nesukels įsipareigojimų, susijusių su darbo veikla. Būdami socialiai atsakinga Grupe, mes remiame kultūros ir meno įstaigų veiklas. Sprendimus dėl rėmimo priima Grupės įmonių vadovybė.
 • MES RŪPINAMĖS ĮMONĖS REPUTACIJA - Suprasdami, kad kiekvienas iš mūsų savo elgesiu, kalbomis ir veiksmais kuriame Grupės įvaizdį, jaučiame pareigą nkamai ir objektyviai reprezentuo Grupę savo kolegoms, klientams, verslo partneriams bei visuomenei. Bet kokius komentarus, susijusius su Grupės veikla viešai teikia tik Grupės įmonių vadovai. Asmeninėse socialinių tinklų paskyrose dalinamės su Grupe susijusia informacija, tačiau neskelbiame konfidencialios, su darbu susijusios medžiagos.
 • KURIAME SAUGIAS DARBO SĄLYGAS - Grupė stengiasi sukurti saugias ir sveikas darbo sąlygas visiems savo darbuotojams, todėl imasi visų prevencinių priemonių, kad darbo aplinka būtų saugi ir nekeltų pavojaus. Ypatingą dėmesį skiriame fizinėms darbuotojų darbo sąlygoms, įrengdami modernias ir ergonomiškas darbo vietas, kuriame pozityvią darbo atmosferą. Mums svarbu suteikti sąlygas tobulėti kiekvienam Grupės nariui, todėl padedame kelti darbuotojų kvalifikaciją, dalinamės patirtimis, padedame vieni kiems, patariame ir konsultuojame, o jei būtina- paprašome pagalbos. Jei nepasiseka, nepuolame kaltinti: siekiame išanalizuoti situaciją, išsiaiškinti, kas galėjo įtakoti nesėkmę, imamės priemonių ištaisyti klaidas ir dedame visas pastangas, kad, pasimokę iš klaidų, jų nebekartotume ateityje.
 • MES SAUGOME APLINKĄ, KURIOJE DIRBAME IR KURIOJE GYVENAME - Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei siekia dieg pažangiausius technologinius procesus, ankančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Mes skatiname visus darbuotojus racionaliai naudoti Grupės išteklius, tinkamai rūšiuoti veikloje susidarančias atliekas, taupiai naudo energijos išteklius, tausoti aplinką, naudoti  tik saugius klientams, darbuotojams bei aplinkai sprendimus, diegti inovacijas, kurios prisidėtų prie energijos kaštų taupymo.
 • MES NEIŠSKIRIAME NĖ VIENO KLIENTO - Grupė vienodai vertina visus savo klientus, nė vienam neteikdama pirmenybės. Asmeniniai darbuotojų ryšiai nesuteikia privilegijos gauti kokią nors išskirtinę naudą. Su savo draugais ir giminaičiais elgiamės taip pat, kaip su kitais kolegomis bei klientais.
 • BENDRADARBIAUJAME TIK SU PATIKIMAIS PARTNERIAIS - Imamės visų priemonių, kad darbai, paslaugos, prekės būtų perkami tik iš teisėtai veikiančių įmonių ar kitų verslo subjektų. Mes nebendradarbiaujame su tokiomis įstaigomis, kurių veikla neatitinka mūsų Grupės vertybių ir veiklos principų. Skaidri ir etiška verslo partnerių veikla - vienas svarbiausių kriterijų, užmezgant naujus verslo ryšius. Keldami griežtus verslo atsakomybės ir skaidrumo reikalavimus savo pačių veiklai, to paties tikimės ir iš verslo patrnerių: mums svarbu, kad mūsų tiekėjai, rangovai, partneriai savo veikloje taikytų gerąją tarptaunių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcinės veiklos praktiką. Mes atsisakome vykdyti kliento nurodymus, jeigu tai prieštarauja mūsų valstybės teisės aktų reikalavimams ar žmogaus teisėms. Mes nesudarome jokių oficialių ar neoficialių, rašytinių ar žodinių susitarimų, nustatančių kainas ar kitas sąlygas, koordinuojančių konkursinius pasiūlymus, pasiskirstančių klientus, teritorijas, neužsiimame veikla, kuri pažeidžia taikomus antimonopolinius ar konkurencijos teisės aktus. Mes neklastojame dokumentų, nes gerbiame savo valstybę, jos institucijas, įstaigas, verslo partnerius ir savo darbuotojus. Mes nesinaudojame nesąžininga, išnaudojančia ar diskriminuojančia savo partnerių, tiekėjų ir subrangovų darbo praktika.

MŪSŲ SANTYKIAI SU KOLEGOMIS

 • Mes vertiname vieni kitų idėjas ir pastangas; Palaikome darbingą ir draugišką aplinką; 
 • Mes vengiame konfliktų, o iškylančius nesutarimus sprendžiame diskutuodami, siekdami šalinti  nesutarimų priežas tis; 
 • Elgiamės mandagiai ir paslaugiai, vadovaujamės principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę turėti  savo nuomonę visais klausimais; 
 • Mes pasiti kime savo kolegomis; 
 • Mes vengiame bet kokių priekabiavimo formų ir netoleruojame žeminimo, įžeidimo, kolegos darbo ar pasiekimų menkinimo, apkalbų ir šmeižimo, reputacijos menkinimo ir pan. 
 • Vadovai siekia aiškiai ir suprantamai pateikti  kolektyvui nurodymus, takti škai ir pagrįstai reikšti  pastabas dėl klaidų ar darbo trūkumų, objektyviai verti n ti darbo rezultatus; 
 • Siekiame, kad darbas kolektyve būtų paskirtytas tolygiai; 
 • Mes atsakingai naudojamės informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, elektroniniais tinklais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, internetu ir kt.). Grupės patalpose esan ti bei Grupei priklausanti  kompiuterinė technika negali būti  naudojama asmeniniams komentarams interneto erdvėje (įskaitant tinklaraščius ir socialinius tinklus) raštyti. 

KODEKSO LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 • Už tinkamą šio etikos kodekso laikymąsi yra atsakingi visi Grupės darbuotojai, neatsižvelgiant į jų užimamas pareigas, darbo stažą ir darbo laiką.
 • Grupės įmonių įvairaus lygmens vadovai yra atsakingi už šio kodekso pristatymą savo komandai bei naujai pasamdytiems darbuotojams.

PRANEŠIMAS APIE KODEKSO PAŽEIDIMUS

Jeigu įtariate, kad yra pažeidžiamos šio Etikos kodekso nuostatos, praneškite el.paštu skundai@libra.lt.

Mes garantuojame pranešėjų anonimiškumą.